Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Krzecku

Procedury przyjęcia

Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Krzecku:

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby ( w tym przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsce zameldowania ).

Wymagane dokumenty:

1) Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub jej przedstawiciela ustawowego
2) Aktualne zaświadczenia o dochodach–decyzja lub odcinek renty/emerytury, zasiłku stałego lub innego dochodu
3) W przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora, postanowienie sądu zezwalające na złożenie wniosku przez opiekuna w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej.

4) Zaświaczenie lekarskie (lekarz rodzinny) o potrzebie całodobowej opieki I umieszczenia w DPS

5) Pisemna zgoda osoby na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS w wysokości 70% dochodu

W przypadku, gdy określona osoba nie jest zdolna do wyrażenia zgody na zamieszkanie w DPS z powodu stanu psychicznego i nie ma opiekuna prawnego, a brak opieki w miejscu zamieszkania zagraża jej życiu, skierowanie do DPS może nastąpić na podstawie wyroku sądu opiekuńczego. Wniosek do sądu - w sprawie skierowania - może wnieść ośrodek pomocy społecznej.

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny.

Zobowiązani do wnoszenia opłaty są w kolejności:

- mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego łącznego dochodu netto

- współmałżonek, następnie dzieci i wnuki

- gmina właściwa ze względu na adres zamieszkania osoby przed skierowaniem do Domu Pomocy Społecznej

W przypadku, gdy najbliższa rodzina jest niewydolna ekonomicznie, wówczas opłatę tą uzupełnia gmina.

Decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby ubiegającej się.

Zdjęcie pałacu

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny